Vermindering van inschrijvingsgeld

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een vermindering of een vrijstelling van het wettelijke inschrijvingsgeld te bekomen. Het wettelijke inschrijvingsgeld wordt door de overheid vastgelegd op €1,50 per lestijd.
Bij een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld betaal je geen inschrijvingsgeld meer.
Bij een vermindering van inschrijvingsgeld betaal je in de meeste gevallen slechts €0,30 euro per lestijd in plaats van het volledige inschrijvingsgeld. Volg je een opleiding NT2 (Nederlands tweede taal), dan betaal je €0,60 per lestijd in plaats van het volledige inschrijvingsgeld. 

Deze vermindering wordt toegekend als je een geldig attest voorlegt bij inschrijving. Heb je dit attest niet bij, dan zal je in eerste instantie het volledige inschrijvingsgeld moeten betalen. Breng je daarna - binnen de geldige termijn - een vrijstellingsattest binnen, dan herberekenen we je inschrijvingsgeld en storten we het teveel betaalde bedrag terug op je rekening.

De attesten voor vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld mogen op het moment van de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand, en moeten op het secretariaat bezorgd worden bij inschrijving of ten laatste 14 dagen na de inschrijving.

Let wel: de vermindering of vrijstelling wordt enkel toegekend op het inschrijvingsgeld, en niet op de extra cursuskosten.

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Er is een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld voor:

 • Cursisten in het studiegebied Algemene Vorming
 • Cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een inkomen via leefloon, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten die materiële hulp genieten (asielzoekers), of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten die verblijven in een Belgische strafinstelling
 • Cursisten die nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (die nog geen 16 jaar zijn)
 • Cursisten die een inschakelings- (voorheen wacht-) of werkloosheidsuitkering krijgen en een opleiding volgen in een door de VDAB erkend traject naar werk
 • Cursisten die niet-werkend, verplicht ingeschreven werkzoekend zijn en nog geen recht hebben op wachtuitkering
 • Cursisten uit de opleidingen NT2 richtgraad 1, NT2 richtgraad 2 en Latijns schrift die een inburgeringscontract ondertekend hebben
 • Cursisten uit de opleidingen NT2 richtgraad 1, NT2 richtgraad 2 en Latijns schrift die een inburgeringsattest behaald hebben
 • Cursisten uit de opleidingen NT2 richtgraad 1, NT2 richtgraad 2 en Latijns schrift die over een EVC-attest beschikken

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld (€0,30 euro per lestijd)

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld voor:

 • Cursisten met een inschakelings- (voorheen wacht-) of werkloosheidsuitkering, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep of de algemene arbeidsmarkt kan verdienen, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste 7 punten, of die ten laste zijn van deze categorie
 • Cursisten die gedurende 2 opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie (CBE) gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld (€0,60 euro per lestijd)

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld voor:

 • Cursisten die een opleiding volgen van het studiegebied NT2 (Nederlands tweede taal) richtgraad 1 en 2
 • Cursisten die een opleiding volgen van het studiegebied NT2 (Nederlands tweede taal) richtgraad 3 en 4

Sommige van bovenstaande attesten zijn niet onbeperkt geldig. Meestal kan je de attesten niet langer dan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) gebruiken. Andere attesten vermelden een einddatum. Zorg er dus zeker voor dat je een geldig attest hebt.

Het Departement Onderwijs stelt een website ter beschikking, waarop je kan nagaan of je in aanmerking komt voor een attest, en waar je dit attest kan opvragen. Neem zeker een kijkje op de site Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs.