stage-info eenjarig traject

Stage

De cursisten voeren stage uit in het werkveld  (zie stagehandleiding voor de aard van de opdrachten en het aantal uur). Het gaat zowel om stageactiviteiten op het microniveau (functioneren in de klas) dan wel om schoolbrede activiteiten. Doorheen de opleiding groeit de cursist stapsgewijs tot een volwaardig beginnend leraar. De stage  voor de didactische modules wordt progressief georganiseerd: geleidelijk aan neemt de complexiteit, de omvang en de variatie van de stageactiviteiten toe. Hieronder tref je de stagehandleiding aan zowel voor cursisten als voor directies en mentoren. De stage kan enkel doorgaan in West- en Oost-Vlaanderen. 

Stageovereenkomst

Voor alle katholieke secundaire scholen wordt er gewerkt met raamovereenkomsten. Dit is niet altijd het geval als een cursist stage loopt in het gemeenschapsonderwijs, provinciaal onderwijs of stedelijk onderwijs, noch in het hoger onderwijs, een centrum voor basiseducatie ...

De individueel af te sluiten stageovereenkomst geldt voor maximaal één schooljaar en wordt in drievoud ondertekend (één exemplaar voor de stageplaats, één voor de stagiair en één voor Creo Kortrijk. Afhankelijk van de aard van de stage wordt ook een risico-analyse en werkpostfiche ingevuld door de stageplaats. De stagiair geeft de documenten af in Creo.