Stage doorheen de opleiding (preservicepraktijk)

De Specifieke Lerarenopleiding  omvat 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 studiepunten praktijk waarvan 15 studiepunten preservicepraktijk in de stageplaats. Dit komt ongeveer overeen met 33 u observatie/schoolbrede activiteiten en 33 u participatie en actieve stage. Deze praktijkervaringen moeten toelaten dat  de aspirant leerkracht al tijdens zijn opleiding kennis maakt met het beroep van leraar in zijn veelheid van aspecten. Stage kan doorgaan in West- en Oost-Vlaanderen.

De cursisten voeren praktijkopdrachten uit per module (zie Praktijkwijzer voor de aard van de opdrachten en het aantal uur).  Afhankelijk van de module gaat het hier om stageactiviteiten op het microniveau (functioneren in de klas) dan wel op het mesoniveau (schoolniveau). Doorheen de opleiding groeit de cursist stapsgewijs tot een volwaardig beginnend leraar. De stage  voor de didactische modules wordt progressief georganiseerd: geleidelijk aan neemt de complexiteit, de omvang en de variatie van de stageactiviteiten toe.   Meer hierover kun je ook HIER terugvinden als je op deze webpagina scrolt naar stagevolume.

Om een constructieve, realistische en duurzame samenwerking met de onderwijsinstellingen te blijven realiseren werken wij voor het grootste gedeelte van die praktijkcomponent met vaste stageplaatsen en een praktijkportfolio waarmee de cursist zijn vereiste basiscompetenties als leraar aantoont.  De schoolmentor kan de cursist wegwijs maken in de school en zal van bij de start van het opleidingstraject van de cursist via de praktijkwijzer een duidelijk zicht hebben op de school-, centrumgebonden opdrachten.

Bij deze opdrachten laten wij de stageplaats graag de vrijheid  om de concrete uitwerking flexibel en zinvol in te passen in de eigen specifieke situatie. Op die manier kunnen wellicht een aantal praktijkopdrachten ook bepaalde noden in de stageplaats dekken.

Stageovereenkomst

Voor alle katholieke secundaire scholen wordt er gewerkt met raamovereenkomsten. Dit is niet altijd het geval als een cursist stage loopt in het gemeenschapsonderwijs, provinciaal onderwijs of stedelijk onderwijs, noch in het hoger onderwijs, een centrum voor basiseducatie ...

De individueel af te sluiten stageovereenkomst geldt voor maximaal één schooljaar en wordt in drievoud ondertekend (één exemplaar voor de stageplaats, één voor de stagiair en één voor Creo Kortrijk. Afhankelijk van de aard van de stage wordt ook een risico-analyse en werkpostfiche ingevuld door de stageplaats. De stagiair geeft de documenten af in Creo.

Beoordelingsformulieren